Szkolenie pt. “Zielone projekty. Jak skutecznie realizować inicjatywy ekologiczne?”

Szkolenie pt. „Zielone projekty. Jak skutecznie realizować inicjatywy ekologiczne?” odbyło się 9 maja br. w formie online na platformie Google Meet. Prelegentem był Patryk Kos, który poprowadził uczestników przez kluczowe aspekty planowania i realizacji projektów ekologicznych.

Podczas szkolenia, prelegent zdefiniował pojęcie zielonych projektów oraz wyjaśnił ich znaczenie w kontekście globalnych wyzwań środowiskowych. Omówił, jak inicjatywy ekologiczne mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego. Szczególny nacisk położono na różnorodność projektów, które mogą być realizowane w ramach zielonych inicjatyw – od małych lokalnych działań po szeroko zakrojone kampanie ekologiczne.

Jednym z istotnych punktów szkolenia było wskazanie źródeł finansowania dla projektów ekologicznych. Prelegent przedstawił różne możliwości pozyskiwania funduszy, w tym granty, dotacje rządowe, wsparcie od prywatnych sponsorów oraz kampanie crowdfundingowe. Omówiono także, jak skutecznie przygotować aplikacje o fundusze, jakie kryteria są najczęściej oceniane przez grantodawców i jakie informacje są niezbędne w procesie aplikacyjnym. Rola edukacji ekologicznej w realizacji zielonych projektów była kolejnym ważnym tematem szkolenia. Podkreślono znaczenie edukacji w kształtowaniu postaw proekologicznych w społecznościach lokalnych. Omówiono różne formy edukacji ekologicznej, takie jak warsztaty, kampanie informacyjne, programy szkolne oraz działania promocyjne w mediach społecznościowych. Uczestnicy dowiedzieli się, jak skutecznie komunikować cele i korzyści płynące z projektów ekologicznych, aby zyskać wsparcie i zaangażowanie lokalnej społeczności.

Szkolenie miało na celu dostarczenie uczestnikom praktycznych narzędzi do efektywnego planowania i realizacji projektów ekologicznych. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych, pracownicy i działacze Stowarzyszenia Ogólnopolska Federacja Młodych oraz lokalni aktywiści. Wydarzenie to stało się platformą wymiany doświadczeń i nawiązywania cennych kontaktów, co może zaowocować współpracą przy realizacji przyszłych inicjatyw ekologicznych. Jednym z głównych celów szkolenia było uświadomienie uczestnikom, jak ważne jest holistyczne podejście do realizacji projektów ekologicznych. Prelegent zwrócił uwagę na konieczność integracji działań ekologicznych z innymi aspektami zrównoważonego rozwoju, takimi jak społeczna odpowiedzialność, ekonomia cyrkularna czy ochrona bioróżnorodności.

Organizatorem szkolenia było Stowarzyszenie Ogólnopolska Federacja Młodych i odbyło się ono przy współpracy z firmą Catan Sp. z o.o.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach realizacji zadania “Młodzi w sferze działalności społecznej” finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.